STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o planowanym świadczeniu usług z zakresu lekarza dentysty

Data utworzenia: 28 grudzień 2018


Zaproszenie do składania ofert

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji lekarza dentysty.

 

Wymagania:

 

- Wykształcenie wyższe – tytuł lekarza dentysty,

- Prawo wykonywania zawodu lekarza,

- Aktualne szkolenie BHP,

- Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zakres czynności:

Świadczenie usług medycznych w zakresie lekarza dentysty w ramach kontraktu z NFZ oraz poza kontraktem z NFZ.

Oferujemy:

- umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie)

Godziny udzielania świadczeń do uzgodnienia.

Do  oferty  należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia zawodowe (kserokopie dyplomów);

2) oświadczenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zleceniodawcę;

3) pisemną ofertę;

4) Curriculum Vitae (z telefonem kontaktowym) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

Powyższe dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Lekarz dentysta”   w Kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31 do dnia 4 stycznia 2019 r.  do godz. 14.00.

Zadania wykonywane będą w budynkach Zleceniodawcy tj.: siedziba główna SPL dla PW SP ZOZ oraz podległe jednostki organizacyjne SPL dla PW SPZOZ, pod wszystkimi adresami, w których prowadzona jest działalność, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym SPL dla PW SPZOZ.

 

Usługi świadczone przez Zleceniobiorcę odbywać się będą w dni robocze, z wyjątkiem dni, w których firma zleceniodawcy nie pracuje, w szczególności dni ustawowo wolne od pracy.

Umowa zlecenie zawarta zostanie od momentu jej podpisania do końca 2019 roku.

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani.

 

Uprzejmie informuję, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. 

 

W sprawie pytań, należy kontaktować się z Zastępcą Dyrektora ds. stomatologii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Nowowiejska 31 w Warszawie,  tel. (22) 526-41-89.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie

 1.   Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko  - Lekarz dentysta”.

 2.   Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (w przypadku, gdy uznam, iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3.   Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000).

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej