STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Data utworzenia:  


MINISTER OBRONY NARODOWEJ

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 31, Warszawa

Wymagane kwalifikacje:

• wykształcenie wyższe,

• co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

• wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

• brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie,

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora,

• życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

• dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

• inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych,

• oświadczenie o braku wymierzenia wobec kandydata prawomocnym orzeczeniem lub postanowieniem kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo oświadczenie o wymierzeniu wobec kandydata prawomocnym orzeczeniem lub postanowieniem kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z wyszczególnieniem czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych oraz rodzaju wymierzonej kary,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora,

• koncepcja funkcjonowania i rozwoju Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie wraz z prezentacją wykonaną w programie PowerPoint, zapisaną na płycie CD/DVD.


Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Ministra Obrony Narodowej lub komisji konkursowej, kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w dwóch zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie”.
Na kopercie wewnętrznej, zawierającej dokumenty, kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).
Dokumenty należy składać osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) na adres Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Z kandydatem wybranym przez komisję konkursową i zaakceptowanym przez Ministra Obrony Narodowej, zostanie nawiązany stosunek pracy w trybie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.), na okres 6 lat. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku kierownika (dyrektora) podmiotu leczniczego podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222, z późn. zm.).


Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie są udostępniane do wglądu w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia MON w Warszawie ul. Królewska 1 pok. nr 259A, w dniach roboczych w godzinach 08.00–14.00 oraz w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 31 pok. 216 w dniach roboczych w godzinach 08.00–14.00.


Posiedzenie komisji konkursowej, na którym rozpatrywane będą kandydatury oraz prowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, odbędzie się w siedzibie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON w Warszawie przy ul. Królewskiej 1, w terminie 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Pobierz pdf.

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej