STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Konkurs na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

Data utworzenia:  


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Naczelnej Pielęgniarki

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922)).

Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów do Kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie, ul. Nowowiejska 31 upływa w dniu 4 września 2020 r. Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ” w następujący sposób:

 • pocztą na adres: Specjalistyczna Przychodnia dla Pracowników Wojska SPZOZ ul. Nowowiejska 34, 00-911 Warszawa;
 • osobiście za potwierdzeniem doręczenia w Kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie, ul. Nowowiejska 31.

Informujemy, że:

 • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 20 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro.
 • materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie są udostępniane do wglądu
  w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie,
  ul. Nowowiejska 31, w sekretariacie - pokój 216, w dniach roboczych w godzinach 08.00–14.00
 • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22 526 42 17.

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

• Administrator danych: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SP ZOZ ul. Nowowiejska 31 , 00-911 Warszawa

tel. 22 536 42 17, e-mail: sekretariat@spl.pl

• Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@spl.pl

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

• Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki (aplikacje kandydatów)

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

• Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

 

 

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej