STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa

Data utworzenia: 18 luty 2020


DYREKTOR

SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w części
  I lp. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896), tj.:

 

Wymagane kwalifikacje zawodowe:

 

 1. posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty  i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia
  w dziedzinie medycyny,
 2. posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty,
 3. posiada wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

 

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć pisemne oferty zawierające:

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 6. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
  lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

 

Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę komisji konkursowej, kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

3. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie”.

Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie, ul. Nowowiejska 31, w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 14.00 lub listownie (decyduje data wpływu).

Termin składania dokumentów upływa w ciągu 19 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. do dnia 09.03.2020 r.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie są udostępniane do wglądu
w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie,
ul. Nowowiejska 31 , w sekretariacie - pokój 216, w dniach roboczych w godzinach 08.00–14.00.  

Termin posiedzenia komisji konkursowej, na którym rozpatrywane będą kandydatury oraz prowadzone rozmowy z kandydatami, określa się na dzień 16.03.2020 r. na godz. 13.00 w siedzibie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 31.

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

• Administrator danych: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SP ZOZ ul. Nowowiejska 31 , 00-911 Warszawa

tel. 22 536 42 17, e-mail: sekretariat@spl.pl

• Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@spl.pl

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

• Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (aplikacje kandydatów)

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

• Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej