STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Data utworzenia: 31 syczeń 2019


SPECJALISTYCZNA Przychodnia Lekarska DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Miejsce pracy: Warszawa

1. WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomość przepisów ustawy PZP i przepisów wykonawczych,
 • 1-letnie doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

2. OPIS STANOWISKA:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych, oraz realizacja zadań w szczególności:
  • przygotowywanie (na podstawie zatwierdzonych do realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego) i odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień,
  • opracowywanie projektów umów na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz uzyskanie wymaganych opinii zgodnie z obowiązującą w SPL dla Prac. Woj. SPZOZ procedurą,
  • udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej oraz komisji przetargowej,
  • prowadzenie dokumentacji postępowania,
  • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na stronie Przychodni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - w przypadkach określonych ustawą o zamówieniach publicznych,
  • zawieranie umów z wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu.
 • Archiwizacja dokumentacji postępowań zakończonych.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych przez SPL dla Prac. Woj. SPZOZ zamówień publicznych.
 • Pomocniczo: uczestniczenie w określaniu SIWZ.
 • Zadania okresowe: sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych.

3. OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • Szkolenia.

4. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

proszę o przesyłanie do Działu Kadr  w Warszawie przy ul. Andersa 16.

Tel. 22 526 44 60 oraz 22 526 43 20, e-mail: kadry@spl.pl

 • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz odręcznie podpisany list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Kopie świadectw pracy, bądź zaświadczeń pracodawcy dokumentujących posiadany staż pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • Odręcznie podpisane oświadczenie:
 • o posiadanym obywatelstwie,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie

 1.   Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko  - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 2.   Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uznam, iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3.   Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000).

 

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej