STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Oferta pracy na stanowisko KIEROWNIK SEKCJI KONTRAKTOWANIA I ROZLICZEŃ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Data utworzenia:  


Oferta pracy na stanowisko KIEROWNIK SEKCJI KONTRAKTOWANIA I ROZLICZEŃ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje kandydata do pracy w Pionie Lecznictwa na stanowisko Kierownik sekcji kontraktowania i rozliczeń świadczeń medycznych.

Do głównych zadań będzie należeć między innymi:

 • nadzór nad terminowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników Sekcji,
 • rozliczanie świadczeń w ramach podpisanych umów z NFZ (STM, AOS, POZ, REH);
 • bieżące monitorowanie stron internetowych NFZ i Ministerstwa Zdrowia w zakresie przepisów, bądź ich aktualizacji, dotyczących pracy w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Medycznych;
 • monitorowanie terminowości napływu danych statystycznych sporządzanych przez lekarzy w poszczególnych placówkach stomatologicznych w formie elektronicznej i papierowej;
 • sporządzanie zestawień (comiesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) z realizacji świadczeń z NFZ i świadczeń pełnopłatnych w Poradniach Stomatologicznych;
 • bieżące sprawozdawanie stanu przebiegu realizacji zawartego kontraktu z NFZ  w zakresie: Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Leczenia Stomatologicznego, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień, Rehabilitacji Leczniczej;
 • realizacja sprawozdawczości dotycząca kolejek oczekujących na świadczenia stomatologiczne, sporządzanie raportu Pierwszy Wolny Termin;
 • terminowe przygotowanie danych statystycznych wykonanych przez lekarzy stomatologów w poszczególnych przychodniach stomatologicznych do rozliczenia z NFZ;
 • nadzór nad prawidłowością sprawozdań lekarzy wprowadzonych do sieci informatycznej;
 • sporządzanie comiesięcznych zestawień wykonanych świadczeń dla JW.1131 23 Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim zgodnie z podpisaną umową;
 • nadzór nad realizacją rozliczanych umów (kontrola wykorzystania środków pieniężnych przeznaczonych do realizacji umowy, zgłaszanie upływu terminu trwania rozliczanej umowy);
 • przygotowanie materiałów istotnych przy kontrolach z NFZ;
 • współudział w pracach dotyczących konkursów ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii;
 • pełnienie funkcji sekretarza Komisji Konkursowej oraz sporządzanie protokołu z postępowania konkursowego dot. zabezpieczenia poradni stomatologicznych;
 • pomoc w oszacowywaniu konkursów;
 • ścisła merytoryczna współpraca z Sekcją Informatyki, Pionem Finansowo - Księgowym, Sekcją Marketingu oraz innymi komórkami Przychodni;
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentów dotyczących problematyki wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz zmian wynikających z przepisów wewnętrznych lub zleconych przez Dyrektora;
 • wgrywanie nowych aneksów umów (umx);
 • drukowanie komunikatów SZOI;
 • przygotowywanie zestawień miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych dla potrzeb SPL dla PW SP ZOZ;
 • zgłaszanie problemów przełożonemu dotyczących jakości usług oraz zauważonych nieprawidłowości;
 • przygotowywanie zestawień miesięcznych oraz narastających z wykonania umów: AOS, REH, STOM, PSY;
 • żądania rozliczenia oraz wystawianie rachunków/korekt;
 • sprawozdawanie miesięcznych kolejek oczekujących;
 • sprawozdawanie wolnych terminów na świadczenia;
 • wykonywanie zestawień kwartalnych, półrocznych, rocznych, statystycznych (np. GUS);
 • generowanie, weryfikowanie i odbieranie raportów statystycznych (paczek);
 • poprawa błędnie rozliczonych świadczeń stomatologicznych;
 • uzupełnienie brakujących informacji w rejestrowanych wizytach pacjentów, np. uprawnienia do leczenia, karta EKUZ itp.;
 • rozliczanie wizyt lekarza stomatologa, jeśli nie mogą być rozliczone przez lekarza;
 • obsługa SZOI- aktualizacja m.in. personelu, zasobów, harmonogramów;
 • przygotowanie dokumentacji do postępowania konkursowego z NFZ (znajomość NFZ-KO)
 • przygotowanie i przekazywanie danych statystycznych dla lekarzy do faktur, weryfikacja faktur wystawianych przez lekarzy stomatologów zgodnie z Umowami, opisywanie faktur;
 • wykonywania innych czynności związanych bezpośrednio z zakresem działalności, a nie objętych powyższym zakresem obowiązków, jeżeli zostaną mu one powierzone przez bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla;
 • nadzór nad rozliczaniem wszystkich rodzajów umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym wprowadzaniem korekt do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • nadzór nad przekazywanie do Narodowego Funduszu Zdrowia raportów z list kolejek oczekujących na świadczenia medyczne pozyskiwanych z poszczególnych poradni i gabinetów specjalistycznych;
 • nadzór nad przesyłanie sprawozdań, raportów i faktur do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • nadzór nad sprawdzanie dokumentacji medycznej pod względem zgodności z umową
  z Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji pacjentów przyjętych do Przychodni oraz obsługa  Komputerowego Systemu Obsługi Przychodni;
 • przygotowywanie danych statystycznych i sprawozdawczych na żądanie różnych upoważnionych instytucji w tym GUS, MZ, NFZ dotyczących wykonywanych procedur medycznych według ICD w poszczególnych poradniach i gabinetach specjalistycznych Przychodni;
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli z NFZ lub innych instytucji;
 • nadzór nad weryfikacją stanu ubezpieczenia pacjenta w systemie E-WUŚ;
 • nadzór nad weryfikacją skierowań na leczenie sanatoryjne;
 • udział w komisjach konkursowych dot. udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • współpraca z Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym w zakresie aktualizowania  księgi rejestrowej Przychodni w Krajowym Rejestrze Sądowym i księgi rejestrowej Przychodni w Rejestrze Podmiotów Leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • współpraca z Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym w zakresie przygotowania konkursów ofert na kompleksowe usługi medyczne oraz w przygotowaniu umów na świadczenia medyczne w zakresie rozstrzygniętych konkursów;
 • współpraca z Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym przy opracowaniu i aktualizowaniu strategii SPLdlaPW oraz Regulaminu Organizacyjnego;

 

Kierownik Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Medycznych:

1) bierze udział w opracowywaniu analizy stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w podległych komórkach organizacyjnych,

2)sprawuje nadzór nad właściwą organizacją pracy podległego personelu, zapewniającą realizację zadań Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Medycznych, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi, w tym:

 1. racjonalne planowanie zatrudnienia w podległej komórce organizacyjnej, z uwzględnieniem kosztów pracy,
 2. określanie wymaganych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach pracy,
 3. określanie potrzeb szkoleniowych podległego personelu,
 4.  opracowywanie bieżącego harmonogramu pracy (plan i realizacja),
 5. rozliczanie czasu pracy podległego personelu – prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6.  planowanie urlopów i nadzór nad realizacją planu,
 7. sporządzanie zakresów obowiązków oraz kart opisu stanowisk,
 8. rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy podległych pracowników oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Kadr oraz Sekcji Płac w celu naliczenia i wypłaty wynagrodzenia,
 9. opracowuje wnioski w sprawie obsady osobowej i odpowiada za właściwy dobór kadr w podległym Wydziale,
 10. w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi współuczestniczy
  w opiniowaniu pracowników, wystawianiu wniosków awansowych, odznaczeniowych lub wniosków o ukaranie, a także o przyjęcie i zwolnienie z pracy,
 11. przy realizacji statutowych zadań Wydziału ściśle współpracuje z pozostałymi Kierownikami.

Wymagania niezbędne:

Kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Dz. U. Nr 151 poz. 896:

 • wykształcenie wyższe i minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe;
 • wykształcenie średnie i minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe.

Wymagania preferowane:

- doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

- znajomość obsługi komputera (umiejętność obsługa pakietu MS Office);

- znajomość systemów medycznych: MEDIQUS, KSOP, SZOI, SNRL, DiLO, AP-KOLCE

- umiejętność działania pod presją czasu;

- znajomość przepisów prawa związanych ze świadczeniem oraz kontraktowaniem usług medycznych;

- znajomość statutu oraz regulaminu organizacyjnego SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie;

- znajomość  aktów  prawnych, a w szczególności  regulujących  merytoryczny  zakres działania komórek organizacyjnych, w tym znajomość przepisów z zakresu prawa pracy;

- odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność, terminowość;

- samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;

- umiejętność planowania i organizacji własnej pracy oraz podległych pracowników,

- umiejętność pracy w zespole.

 

 

Oferujemy:

 

- umowę o pracę;

- możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego;

- podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia;

- pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji przez SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według załącznika 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Powyższe dokumenty w kopercie z dopiskiem Kierownik sekcji kontraktowania i rozliczeń świadczeń medycznychprosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@spl.pl lub składać osobiście w Kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31 – pok. 319.

Dodatkowe informacje:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W sprawie pytań, należy kontaktować się z Działem Kadr tel. (22) 526-44-60 lub poprzez sekretariat tel.  (22) 526-42-17.

Po zakończeniu procesu rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na powyższe stanowiska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą   w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SPL dla PW SP ZOZ jest możliwy pod adresem e-mail  iod@spl.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz po jej zakończeniu przez okres 1 roku od daty zakończenia rekrutacji.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych z klauzulą:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31 dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem/ złożyłam dokumentację rekrutacyjną.

2. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uznam, iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000).”

Powyższa zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej