STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Oferta pracy na stanowisko Inspektor ppoż.

Data utworzenia:  


Oferta pracy na stanowisko Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej

 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 31, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej

 

WYMAGANIA:

 • Uprawnienia inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej;
 • minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe;
 • punktualność, sumienność, dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • praca pod presją czasu oraz pacjentów,
 • gotowość do pracy w terenie,
 • praca w placówkach Przychodni tj. siedziba główna Przychodni oraz podległe jednostki organizacyjne SPL dla PW SPZOZ pod wszystkimi adresami w których prowadzona jest działalność zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym SPL dla PW SPZOZ.

Zakres podstawowych czynności:

 • Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),
 • Znajomość Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. tekst jednolity z dnia 21 marca 2017 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 736 ze zm.).
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników.
 • Czuwanie nad przestrzeganiem i stosowaniem przez pracowników przepisów ppoż. oraz zaleceń pracodawcy.
 • Kontrolowanie właściwej i terminowej konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.
 • Przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakładzie pracy, prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową zakładu pracy.
 • Czuwanie nad przestrzeganiem i stosowaniem przez pracowników przepisów ppoż. oraz zaleceń pracodawcy.

 

Nasze oczekiwania względem Twojej osoby:

 • samodzielność w wykonywaniu prac
 • doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku

 

W zamian oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • możliwość korzystania z funduszu socjalnego.

Zgłoszenie aplikacyjne z dopiskiem „inspektor ppoż.” prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@spl.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W sprawie pytań, należy kontaktować się z Działem Kadr tel (22) 526-44-60 lub Kierownikiem Sekcji Technicznej i Utrzymania Nieruchomości Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Nowowiejska 31  w Warszawie,  tel. (22) 526-43-22.

Zgłoszenie aplikacyjne wraz z CV i listem motywacyjnym z dopiskiem „malarz” prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@spl.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na powyższe stanowiska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00- 911 ul. Nowowiejska 31

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SPL dla PW SP ZOZ jest możliwy pod adresem e-mail  iod@spl.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz po jej zakończeniu przez okres 1 roku od daty zakończenia rekrutacji.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych z klauzulą:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ  w Warszawie

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31 dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem/ złożyłam dokumentację rekrutacyjną.

2. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(w przypadku, gdy uznam, iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000).”

Powyższa zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej