STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Oferta pracy na stanowisko: Pielęgniarka koordynująca

Oferta pracy na stanowisko

Pielęgniarki koordynującej

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje kandydata do pracy w Pionie Lecznictwa na stanowisko Pielęgniarki koordynującej.

Do głównych zadań będzie należeć między innymi:

 • planowanie, nadzór i koordynowanie organizacji pracy i wykonania zadań zleconych podległemu personelowi,
 • kierowanie poszczególnych osób na określone stanowiska stosownie do posiadanych kwalifikacji, stażu pracy, nabytych umiejętności,
 • zapewnienie należytego poziomu opieki pielęgniarskiej w SPL dla PW SPZOZ i realizacji kompleksowych świadczeń przez pielęgniarki i położne w opiece nad pacjentem,
 • zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy pielęgniarskiej w sprzęt  i aparaturę oraz materiały opatrunkowe i leki,
 • kontrola, instruktaż i nadzór nad pracą podległego personelu,
 • prowadzenie instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP oraz zapoznawanie z ryzykiem zawodowym personelu rozpoczynającego pracę bądź w przypadku zmiany stanowiska pracy,
 • zapoznawanie podległego personelu z zakresem ich zadań i obowiązków, uprawnieniami                           i odpowiedzialnością oraz obowiązującymi regulaminami, instrukcjami, zarządzeniami, poleceniami służbowymi,
 • zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy oraz zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowych i ochrony tajemnicy służbowej,
 • organizowanie przepływu informacji medycznej, nadzorowanie stan sanitarno – epidemiologicznego komórek działalności podstawowej.
 • ułatwianie podległym pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz stosowanie obiektywnych kryteriów oceny podległych pracowników,
 • czuwanie nad stanem technicznym sprzętu medycznego i innych urządzeń, niezwłoczne zgłaszanie awarii i potrzeb napraw konserwatorowi,
 • dbałość o właściwe zaopatrzenie jednostki organizacyjnej w sprzęt medyczny, leki i materiały pomocnicze, czuwanie nad oszczędnym gospodarowaniem lekami i materiałami pomocniczymi,
 • wdrażanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji i nadzór nad jej prawidłowym prowadzeniem przez podległych pracowników,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego, kształtowanie koleżeńskich postaw wśród pracowników,
 • planowanie zebrań wewnętrznych zgodnie z potrzebami,
 • nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad rozliczeń czasu pracy; tworzenie grafików         i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległego personelu, w tym przestrzeganie pełnego wykorzystania czasu pracy tych pracowników oraz kontrola przestrzegania godzin obecności w pracy podległego personelu,
 • kontrolowanie przestrzegania przez personel obowiązujących regulaminów i zakresów czynności,
 • dokonywanie systematycznych wizytacji komórek działalności medycznej Przychodni,
 • przeprowadzanie w komórkach działalności medycznej doraźnych kontroli,
 • organizowanie, inicjowanie oraz opiniowanie wniosków dotyczących kształcenia podległego personelu,
 • nadzorowanie wykonywania przez personel poleceń wydawanych przez zwierzchników,
 • opracowanie projektu planu pracy, ustalanie i pilnowanie realizacji urlopów wypoczynkowych, planu urlopów bieżących i zaległych podległego personelu, oraz przedstawianie tych planów do zatwierdzenia,
 • przedkładanie zwierzchnikom (zgodnie ze strukturą organizacyjną) wniosków w sprawach obsady poszczególnych stanowisk, zatrudniania i zwalniania, przesunięć, awansowania, przyznawania nagród i wymierzania kar, a także w innych sprawach dotyczących podległego jej personelu,
 • planowanie obsady pielęgniarskiej i położnych, zgodnie z obowiązującymi normami,
 • w terminie, raz na 3 lata, tworzenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
 • ustalanie zastępstw na okres urlopów i w razie nieobecności podległego personelu,
 • opiniowanie wniosków pracowników,
 • koordynowanie i nadzorowanie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych podległego personelu,
 • życzliwe, taktowne i pełnego wyrozumiałości zachowania w stosunku do personelu,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej,
 • niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora o ważnych i nagłych sprawach,
 • wyznaczanie w uzgodnieniu z Dyrektorem zastępstwa w razie nieobecności w czasie godzin pracy.

 

Pielęgniarka koordynująca:

1) bierze udział w opracowywaniu analizy stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w podległych komórkach organizacyjnych,

2)sprawuje nadzór nad właściwą organizacją pracy podległego personelu, zapewniającą realizację zadań, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi, w tym:

 1. racjonalne planowanie zatrudnienia w podległej komórce organizacyjnej, z uwzględnieniem kosztów pracy,
 2. określanie wymaganych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach pracy,
 3. określanie potrzeb szkoleniowych podległego personelu,
 4.  opracowywanie bieżącego harmonogramu pracy (plan i realizacja),
 5. rozliczanie czasu pracy podległego personelu – prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6.  planowanie urlopów i nadzór nad realizacją planu,
 7. sporządzanie zakresów obowiązków oraz kart opisu stanowisk,
 8. rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy podległych pracowników oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Kadr oraz Sekcji Płac w celu naliczenia i wypłaty wynagrodzenia,
 9. opracowuje wnioski w sprawie obsady osobowej i odpowiada za właściwy dobór kadr w podległym Wydziale,
 10. w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi współuczestniczy
  w opiniowaniu pracowników, wystawianiu wniosków awansowych, odznaczeniowych lub wniosków o ukaranie, a także o przyjęcie i zwolnienie z pracy,
 11. przy realizacji statutowych zadań Wydziału ściśle współpracuje z pozostałymi Kierownikami.

Wymagania niezbędne:

Kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok pracy w szpitalu
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu

Wymagania preferowane:

- doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

- znajomość obsługi komputera (umiejętność obsługa pakietu MS Office);

- umiejętność działania pod presją czasu;

- znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem pracy;

- znajomość statutu oraz regulaminu organizacyjnego SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie;

- znajomość  aktów  prawnych,   a  w  szczególności  regulujących  merytoryczny  zakres działania komórek organizacyjnych, w tym znajomość przepisów z zakresu prawa pracy;

- odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność, terminowość;

- samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;

- umiejętność planowania i organizacji własnej pracy oraz podległych pracowników,

- umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 

- umowę o pracę;

- możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego;

- podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia;

- pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji przez SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według załącznika 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Powyższe dokumenty w kopercie z dopiskiem Pielęgniarka koordynującaprosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@spl.pl lub składać osobiście w Kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31 – pok. 319.

Dodatkowe informacje:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W sprawie pytań, należy kontaktować się z p. Agatą Liczkowską – Pielęgniarka Naczelna tel. 22 526 43 12

Po zakończeniu procesu rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na powyższe stanowiska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą                           w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SPL dla PW SP ZOZ jest możliwy pod adresem e-mail  iod@spl.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz po jej zakończeniu przez okres 1 roku od daty zakończenia rekrutacji.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych z klauzulą:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31 dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem/ złożyłam dokumentację rekrutacyjną.

2. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uznam, iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000).”

Powyższa zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.


Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej