STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o planowanym świadczeniu usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach umowy zlecenia

Data utworzenia: 21 grudzień 2018


Zaproszenie do składania ofert

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach umowy zlecenia.

I. Do głównych zadań będzie należało m.in.:

Wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących, z uwzględnieniem uregulowań wewnątrz resortowych:

 1. Znajomość w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków przepisów, informowanie na bieżąco Zleceniodawcy o zmianach tych przepisów.
 2. Egzekwowanie w porozumieniu ze Zleceniodawcą przestrzegania przez pracowników Przychodni przepisów i zasad p.poż,
 3. Przeprowadzanie szkoleń p.poż
 4. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji wewnętrznej z zakresu p.poż, wymaganej przepisami (regulaminy, instrukcje itp.).
 5. Wyposażanie budynków, obiektów budowlanych i terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
 6. Zapewnianie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności technicznej.
 7. Zapewnianie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.
 8. Przygotowanie budynku, obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia akcji ratowniczej.
 9. Zapoznawanie pracowników ze zmieniającymi się przepisami przeciwpożarowymi.
 10. Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 11. Opracowania i bieżąca aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Zleceniodawcy na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 12. Przeprowadzanie raz na półrocze kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pożarowego, wraz z przekazywaniem wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 13. Bieżące doradztwo w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Zleceniodawcy,.
 14. Uczestnictwo w kontrolach i reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami kontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej, składanie wyjaśnień i przygotowanie informacji o sposobie usunięcia nieprawidłowości.
 15. Prowadzenie wymaganych przepisami instruktaży i ćwiczeń ewakuacyjnych.
 16. Wykonanie okresowych przeglądów oraz konserwacji sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, polegającego na:
 • przeglądzie i legalizacji gaśnic w obiektach Zleceniodawcy,
 • przeglądzie oraz próbie ciśnienia i wydajności hydrantów w obiektach Zleceniodawcy
 • sprawdzenie poprawności oznakowania punktów gaśniczych,
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu,

      17. Roczna analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

II. Zadania wykonywane będą w budynkach Zleceniodawcy tj.: siedziba główna SPL dla PW SP ZOZ oraz podległe jednostki organizacyjne SPL dla PW SPZOZ, pod wszystkimi adresami, w których prowadzona jest działalność, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym SPL dla PW SPZOZ.

 

III. Usługi świadczone przez Zleceniobiorcę odbywać się będą w dni robocze, z wyjątkiem dni, w których firma zleceniodawcy nie pracuje, w szczególności dni ustawowo wolne od pracy.

Umowa zlecenie zawarta zostanie od momentu jej podpisania do końca 2019 roku.

 

 IV. Do  oferty  należy dołączyć:

1) dokumenty  potwierdzające wykształcenie i uprawnienia zawodowe (kserokopie dyplomów);

2) oświadczenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zleceniodawcę;

3) pisemną ofertę;

3) Curriculum Vitae (z telefonem kontaktowym) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

 

V. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej” w Kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31 – pok. 319 do dnia 4 stycznia 2019 r.  do godz. 13.30.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani.

Uprzejmie informuję, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. 

W sprawie pytań, należy kontaktować się z Szefem Logistyki – Zastępcą Dyrektora Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,                         ul. Nowowiejska 31 w Warszawie,  tel. (22) 526-43-20.

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej